Miles Guo’s representative works of anti-communism music,

1)《HCoin to the moon》 https://youtu.be/mnuSIfEe5eM

2)Hero:(双语字幕) https://youtu.be/gNlvK6BPK4I?si=tOhB87U5oeqoSLFR…

3)酒灭中共:(中文字幕) Drinking down the CCP https://youtu.be/XqFogedX2Sg?si=5WPe_eL1rwiiIK9C…

4) Take down the CCP https://youtu.be/yHihTJI33rc?si=qGFi_SZyGfoIWA8j…

5)Fight for Hong Kong https://youtu.be/q-xiQI5uhBg?si=3Spu1GzHPV5l_4h0…

6)Dear Mamma,I am ending the CCP https://youtu.be/y6kkg0GvaMA?si=0iuAozwFlWG0YNc6…

7)铁锁梦Chained Dream(双语字幕) https://youtu.be/8U2eUpIrNXo?si=jRauifyOINdhVddB…

8)灭共的雪 The Terminator snow(双语字幕) https://youtu.be/9POX-Ki9OjE?si=E3tNmlMyhhwx89Mu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注